نیکویی گفتار

تاریخ:1395/10/4

نسخه چاپی

" نیکویی گفتار در کوتاه بودن آن است . امام علی(ع) "

نیکویی گفتار در کوتاه بودن آن است . امام علی(ع)

 

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی