نشانه های پرهیزکاران

تاریخ:1395/10/4

نسخه چاپی

" پرهیزکاران سه نشانه دارند اخلاص در عمل کوتاهی آرزو بهره گرفتن از فرصتها. امام علی(ع) "

پرهیزکاران سه نشانه دارند اخلاص در عمل کوتاهی آرزو بهره گرفتن از فرصتها. امام علی(ع)

 

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی