یادگیری علم

تاریخ:1395/10/4

نسخه چاپی

" هرکه برای خدا بیاموزد و برای خدا عمل کند و برای خدا به دیگران تعلیم دهد در ملکوت آسمانها به عظمت یاد می شود . امام صادق (ع) "

هرکه برای خدا بیاموزد و برای خدا عمل کند و برای خدا به دیگران تعلیم دهد در ملکوت آسمانها به عظمت یاد می شود . امام صادق (ع)

 

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی