تشکلهای اصفهان

تاریخ:1395/5/6

نسخه چاپی

" شاخص شدن 5 تشکل اصفهان نشانه مهمی از پیشرفت استانها در زمینه فعالیت های اسلامی و تشکل های دینی است. لذا باید در این زمینه فعالیت های بیشتری انجام دهیم. "

متن اصلی خبر ...

منبع : اداره کل تشکل های دینی سازمان تبلیغات اسلامی